Lammutustööd

Tegeleme lammutustöödega üle Eesti.

Ettevalmistame objektid renoveerimiseks ja uue ehitamiseks.

Võtke meiega ühendust

Pakume oma klientidele asjatundlikku nõu ja vajalikke teenuseid nii lammutuse eelselt, lammutuse ajal kui lammutuse järgselt. 

Meie meeskond on kogenud ja professionaalne ning tuleb toime ka keerulisemate lammutustöödega.


Suures plaanis võib lammutamisega kaasnevad tööd jagada kolmeks: 

 

  • Küsimused, mis vajavad lahendamist enne lammutamist
  • Lammutustööde teostamine
  • Tööd, millega tuleb tegeleda pärast lammutamist. 

Mida on vaja teha enne lammutustöödega alustamist?

Enne lammutustöödega alustamist on tarvis vajalikud tegevused korralikult läbi mõelda. Pikaajalise kogemuse käigus oleme õppinud, et hästi koostatud plaan ja eelnevalt paika pandud tööde järjekord aitavad lammutusprotsessil kõige optimaalsemalt kulgeda. Ehkki lammutustööd võivad muude ehitustegevuste kõrval paista lihtsad ja kerge vaevaga teostatavad, võib vale planeerimine või hoopiski planeerimata jätmine tuua endaga kaasa nii täiendavaid majanduslikke kulusid kui närvikulu, millest soovime oma kliente säästa. 

Lammutustööde vääramatuks eelduseks on tööohutus. Seetõttu tuleb tööde teostamisel võtta pädeva isiku juhtimisel tarvitusele vajalikud ettevaatusabinõud, mis tuleb eelnevalt kindlaks määrata. Lammutustööd OÜ garanteerib teile kõiki ohutusnõudeid järgiva projektijuhtimise, kus tagatud on nii keskkonna, töötajate kui lammutusobjekti ümbritseva piirkonna ohutus. 

Vastavalt Eestis kehtivale seadusandlusele on igasuguseks ehitustegevuseks, sh ka hoonete ja rajatiste lammuutamiseks, vaja ehitusprojekti alusel väljastatud ehitusluba. Ehitise omanik on kohustatud loa enne lammutustöödega alustamist kohalikult omavalitsuselt taotlema - ilma selleta ehitise lammutamisega alustada ei tohi. Lammutamiseks taotletav ehitusluba peab endas hõlmama nii lammutatava ehitise osade kirjeldust, säilitatavate elementide kaitsmise vajadust, nõudeid ja ulatust, tehnovõrkude jt elementide lahti ühendamise vajadused ja kohad, ohtlike materjalide kaardistuse, tekkivate jäätmete käitlemise plaani. Ehitusluba on aluseks tööohutuse plaani koostamisele. 

Üks oluline nüanss, mida eeskätt vanemate hoonete lammutamisel tuleb silmas pidada, on lammutatava ehitise asbestisisaldus. Kui tegemist ei ole madala riskiastme asbestitöödega, tuleb koostada asbestitööde kava. Abistame teid nii ehitusprojekti koostamisel, ehitusloa taotlemisel kui tööohutuse plaani ja teiste tarvilike dokumentide koostamisel. Pakume teile terviklahendust korstnast keldrini koos kõigi vajalike lubade ja dokumentidega. 

Lammutustööde teostamine

Lammutustööde teostamine jaguneb kaheks: osaline ja täielik lammutamine. 

Mõlema töö puhul võetakse hoone osadeks ning sorteeritakse tekkinud jäätmed. Ehkki lammutustööd tunduvad märksa lihtsamad kui paljud teised ehitustööd, ei maksa neid ilma eelneva kogemuseta ise tegema asuda - eesmärk odavamalt läbi ajada ei pühenda siin kindlasti abinõu!

Meie pädevad meistrid oskavad asjatundliku pilguga hinnata nii tööde ulatust, umbkaudset ajakulu, tarvilikke abivahendeid kui ka tööde teostamiseks vajalikke ohutusnõudeid. Just ohutusnõuded on need, mida sageli kiputakse alahindama, kuid mille tähelepanuta jätmisel tekkinud kahju likvideerimine võib olla väga raske või isegi võimatu. Näiteks tekitab asbesti sattumine keskkonda korvamatu kahju ja  selle vältimiseks on ülioluline, et lammutustööde teostamisega tegeleksid professionaalid. 

Suurte ehitiste lammutamine

Suurehitiste oskuslikuks lammutamiseks on tarvis nii professionaalset tööjõudu kui asjakohast tehnoloogiat. Suurehitiste lammutamisega kaasneb suur töötlemist vajav jäätmemaht, kõrgendatud tööturvalisuse riskid ja pingeline töögraafik. See kõik vajab pikaaegset kogemust ja oskuslikku juhtimist - just seda suudavad meie spetsialistid teile pakkuda. Samuti on meie käsutuses suurehitiste lammutamise nõuetele vastav masinapark.

Väikerajatisteja -hoonete lammutamine

Väikehoonete lammutamine ei nõua küll sedavõrd võimsat masinaparki, kuid logistika, tehnoloogia ja oskuslike töövõtete kombineerimine on siingi ülioluline. Meil on pikaajaline kogemus ning saame teile nii nõu kui jõuga abiks olla.

Siselammutus

Teostame ka siselammutust nii eraldi töölõiguna näiteks korterite, majade ja teiste hoonete renoveerimisel kui ka ettevalmistava etapina täislammutuseks. Renoveeritavate hoonete puhul eemaldatakse siselammutuse käigus näiteks ebavajalikud vaheseinad, vahetamist vajavad uksed ja aknad, ebakvaliteetsed viimistlusmaterjalid, amortiseerunud kommunikatsioonid. Mida oskuslikumalt ja hoolikamalt on lammutustööd teostatud, seda edukamalt kulgeb hoone hilisem renoveerimine. Kõik siselammutuse käigus tekkivad jäätmed sorteeritakse liigiti ning suunatakse võimalikult suures ulatuses taaskasutusse. 

Konteinerite rent

Lisaks meie poolt teostatavatel töödel kasutamisele rendime jäätmekonteinereid ka klientidele, kelle juures me ise lammutustöid ei tee. Konteineri rent on igati asjakohane ka näiteks väiksema mahuga korterite renoveerimisel, hoides kokku nii aega kui vaeva. Telli ehitusprahi konteiner meilt ning võid olla kindel, et konteiner on õigel ajal õiges kohas ning jäätmete äravedu saab teostatud vastavalt kõigile nõuetele. 

Lammutusjärgsed tööd